Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Klient
Zarząd Morski Portu Gdańsk S.A.

Lokalizacja
Gdańsk

Data realizacji
np.sierpień 2010

Coś jeszcze?
text

Realizowany projekt w zakresie przebudowy układu torowego oraz rozbudowy systemu sterowania ruchem kolejowym na terenie bocznicy kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku jest jednym z większych projektów inwestycyjnych na terenie portów morskich w Polsce realizowanych w ostatnich latach. Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i budowę nowych torów kolejowych o łącznej długości ok. 10 km toru. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie dostępności portu oraz dostosowanie standardu infrastruktury do potrzeb klientów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Wartość inwestycji to ponad 176 milionów złotych.

Zadanie inwestycyjne jest finansowane z unijnych środków CEF (Łącząc Europę) i zostało objęte wymogiem przeprowadzenia weryfikacji WE podsystemów „Infrastruktura” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” w zakresie realizowanych prac.

Eksperci International Transport Consulting Sp. z o. o. wspierali wykonawcę w zakresie:
– sporządzenia właściwych deklaracji zgodności WE dla składników interoperacyjności,
– uzyskania certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów „Infrastruktura” i „Energia”,
– opracowania deklaracji WE dla podsystemów oraz ich publikacji w bazie ERADIS,
– opiniowania wpływu zmian wprowadzanych w przebudowywanych urządzeniach SRK na możliwość ostatecznego uzyskania certyfikatów weryfikacji WE,
– prowadzenia uzgodnień pomiędzy zaangażowanymi stronami, tj. Zamawiającym, podwykonawcami, biurem projektowym, jednostkami oceniającymi – w kontekście zakresu zadań i odpowiedzialności wykonawcy robót.

Zastosowanie zasad interoperacyjności i realizacja procesów certyfikacji w odniesieniu do bocznicy kolejowej rodziła wiele niejasności wymagających przeprowadzenia dogłębnej analizy stanu prawnego i technicznego w kontekście realizowanych działań. Realizowane wsparcie International Transport Consulting Sp. z o.o. pozwoliło na realizację zleconych prac przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami – bez ponoszenia kosztów nadmiernych działań czy błędnie opracowanych dokumentów.

Wróć do góry