Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wsparcie inżynieryjne i know-how

Wybierz obszar Twojego rozwoju

Rozwój koncepcji cyfryzacji powoduje, iż coraz to więcej aspektów projektowania wymaga odwzorowania cyfrowego. Współczesne projektowanie infrastruktury kolejowej nie tylko opiera się na danych cyfrowych, ale też dąży do cyfrowego opisania infrastruktury, aby ułatwić dalszą realizację i eksploatację.

Nasze usługi wspierające te działania obejmują m.in.:

opracowanie modeli symulacyjnych infrastruktury np. w RailSys, ERSA – w ramach opracowania studiów wykonalności lub dla uzyskania informacji o stanie obciążenia infrastruktury i identyfikacji wąskich gardeł, bądź przeprowadzania analiz sytuacji ruchowych np. dotyczących ERTMS/ETCS
opracowywanie koncepcji rozwiązań projektowych i projektów rozwiązań z zakresu sterowania ruchem kolejowym, w tym planów schematycznych i sytuacyjnych w postaci cyfrowej
odwzorowanie infrastruktury z wykorzystaniem dronów – w celu inwentaryzacji aktualnego stanu infrastruktury, opracowania map do celów projektowych, ułatwienia identyfikacji kolizji z projektowanym przebiegiem linii, analizy stanu zaawansowania prowadzonych prac
analizy i obliczenia na podstawie danych z dronów – w tym m.in. obliczenia odległości i kubatury (np. nasypów, obniżeń terenu), weryfikacja trójkątów widoczności
diagnostyka infrastruktury i tworzenie baz danych – wsparcie we wdrażaniu systemów diagnostycznych stanu i zużycia infrastruktury, budowa baz danych do gromadzenia i analizy tych informacji i wsparcie w podejmowaniu decyzji np. w zakresie koniecznych do wykonania napraw i modernizacji

Realizacja i eksploatacja infrastruktury kolejowej, szczególnie przy wykorzystaniu środków finansowych UE, wymaga uwzględnienia wymagań interoperacyjności i bezpieczeństwa systemu kolei. Jednak duża liczba nieustannie zmieniających się przepisów i interpretacji oraz konieczność poddawania się zewnętrznym certyfikacjom i kontrolom stanowi znaczne wyzwanie dla wielu podmiotów, w tym m.in.:
– zarządców infrastruktury kolejowej, prywatnej i metra,
– przewoźników,
– wykonawców robót budowlanych
– projektantów infrastruktury kolejowej,
– nadzoru inwestorskiego,
– producentów wyrobów, rozwiązań i systemów przeznaczonych na rynek kolejowy.

Oferujemy ekspercką wiedzę i doświadczenie szerokiego grona ekspertów i specjalistów m.in. w zakresie:

opracowanie opinii i ekspertyz – stanowiących wsparcie dla rozwiązania określonych problemów techniczno-prawnych dotyczących inwestycji, produktów i systemów przeznaczonych na rynek kolejowy
wsparcie w realizacji ocen ryzyka (np. zgodnie z rozporządzeniem UE 402/2013 – tzw. CSM RA) i analiz bezpieczeństwa, w tym analiz znaczenia zmiany, ocen dotyczących wykorzystania materiałów staroużytecznych, czy ocen ryzyka pod kątem naruszalności świadectw typu
bieżące wsparcie w realizacji inwestycji – poprzez udział naszych ekspertów jako konsultantów udzielających bieżącego opiniowania i opracowywania projektów dokumentów a także koordynujących działania na rzecz interoperacyjności i bezpieczeństwa
wdrażanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem – w tym opracowywanie projektów dokumentów systemów zarządzania, prowadzenie szkoleń i audytów, koordynację działań i pomoc w uzyskaniu wymaganych zatwierdzeń i certyfikatów – w tym z uwzględnieniem zintegrowania aspektów zarządzania jakością, interoperacyjności i bezpieczeństwa kolejowego

Z jednej strony ogromna złożoność branży kolejowej a z drugiej strony znaczna liczba specyficznych regulacji i wymagań dla wielu podmiotów stanowią istotną barierę dla wprowadzenia swoich produktów, systemów i rozwiązań na rynek kolejowy.

Wykorzystując nasze doświadczenia, wiedzę i kontakty z wieloma ekspertami i podmiotami działającymi na rynku kolejowym oferujemy wsparcie w zakresie:

identyfikacji wymagań technicznych i formalno-prawnych mających zastosowanie do danej inwestycji, produktu, systemu czy rozwiązania przeznaczonego do stosowania na liniach kolejowych, bocznicach, w metrze
opiniowania lub opracowania projektów dokumentacji technicznej opisującej nowe produkty i rozwiązania, np. dokumentacji techniczno-ruchowej, warunków technicznych wykonania i odbioru
przeprowadzenia wymaganych badań i sprawdzeń – w tym identyfikację wymaganych badań laboratoryjnych, wsparcie w określeniu zakresu badań i programów badań, koordynację współpracy z laboratoriami, przeprowadzenie badań funkcjonalnych, organizację badań poligonowych
wsparcie w dostosowaniu systemu zarządzania do nowego rodzaju działalności, w tym poprzez opiniowanie procedur i dokumentów uwzględniających specyficzne wymagania kolejowe, audyt dokumentacji, prowadzenie szkoleń

Specyfika sterowania ruchem kolejowym powoduje, iż konieczne jest zachowanie równoległej współpracy systemów i produktów różnych producentów, nowych i istniejących oraz bazujących na różnych technologiach wykonania (np. współpraca urządzeń przekaźnikowych i komputerowych). Walidacja projektowania nowych rozwiązań wymaga weryfikacji przez niezależnych ekspertów, posiadających specyficzną wiedzę branżową i nie zaangażowanych w działania projektowe i wykonawcze.

Oferujemy wsparcie naszych ekspertów w tym zakresie poprzez:

opracowanie opinii i ekspertyz technicznych w zakresie projektów nowych rozwiązań oraz projektów powiązania określonych systemów lub urządzeń, w tym pod kątem spełnienia wymagań prawnych oraz regulacji wewnętrznych zarządców infrastruktury

W ramach działalności naszej sekcji dronowej wykonujemy obloty bezzałogowymi statkami powietrznymi BSP. W naszej ofercie znajdują się kompleksowe usługi gromadzenia danych za pomocą dronów (zarówno wykonywania fotografii, jak i filmowania z powietrza), a także ich dalsza obróbka. Uzyskane materiały mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych, a także do celów inżynieryjnych, jak na przykład wspomaganie pracy projektantów.

Naszymi produktami i usługami są:

Ortofotomapa
Mapa wysokościowa
Chmura punktów
Model siatkowy 3D – Mesh
Nagrania video i fotografia
Wizualizacje
Wspomaganie projektowania
Inwentaryzacja
Inspekcja
Materiały promocyjne dla inwestycji

Zapraszamy do współpracy

Wróć do góry