Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności:
1.1.1 Administrator – International Transport Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 31/1A, 00-544 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000677314, REGON: 367263011, NIP: 7010688929, adres poczty elektronicznej: biuro@e-itc.eu
1.1.2 Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
1.1.3 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1.1.4 Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-itc.eu
1.1.5 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub więcej usług świadczonych w ramach Serwisu;
1.2 Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, gromadzonych w czasie korzystania z Serwisu.
1.3 Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych, gromadzonych w związku z aktywnością Użytkowników w Serwisie, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1 Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
2.1.1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi udostępniania przez Administratora treści w Serwisie, usługi kontaktu z Administratorem przy pomocy formularza kontaktowego,
2.1.2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych,
2.1.3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
marketing produktów i usług własnych Administratora,
dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu;
śledzenie ruchu w ramach strony Serwisu,
powyższe również z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii
2.1.4 na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli jej udzielenie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i nie znajduje zastosowania żadna z ww. podstaw prawnych przetwarzania danych, udzielenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w takim wypadku jest dobrowolne; udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
2.2 Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
3.1 Każdy Użytkownik ma prawo:
3.1.1 dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
3.1.2 otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3.1.3 sprostowania – żądania sprostowania dotyczących danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
3.1.4 usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
3.1.5 ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
3.1.5.1 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
3.1.5.2 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
3.1.5.3 Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3.1.5.4 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
3.1.6 przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Użytkownika, które dostarczył on Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
3.1.7 sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
3.1.8 cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
3.1.9 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Skargi można składać w formie:
3.1.9.1 pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
3.1.9.2 elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP,
3.2 Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:
3.2.1 pisemny wniosek wysłany na adres Administratora
3.2.2 drogą mailową na adres: biuro@e-itc.eu
3.3 Wniosek o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej musi zostać sformułowany w sposób precyzyjny i w szczególności wskazywać jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie, jakie rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o doprecyzowanie/uzupełnienie wniosku o dane potrzebne mu do należytego wykonania wniosku.
3.4 Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje Użytkownika
o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.
3.5 Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie, na żądanie Użytkownika, odpowiedź może zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres email.

4. OKRES PRZEZ KTÓRY DANE SĄ PRZECHOWYWANE:
4.1 Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
4.2 dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;
4.3 dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;
4.4 dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, firmom windykacyjnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

6. PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
6.1 W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
6.2 Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
6.3 Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie wyświetlona zostanie informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez kliknięcie w przycisk: „Akceptuję” i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
6.4 Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.
6.5 W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.2 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności aktualizacji. Wszelkie zmiany polityki prywatności, w tym jej aktualizacje będą publikowane w ramach Serwisu ze wskazaniem daty zamieszczenia. Zmieniona Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie.

8. KONTAKT
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz z wykorzystywaniem plików cookies – w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności” – można kontaktować się na adres: ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa, lub adres e-mail: biuro@e-itc.eu

Wróć do góry